logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Informácie o firme

Spoločnosť Inštalatér Dušan Piatka, spol. s.r.o. bola založená Spoločenskou zmluvou a zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina pod č. vložky 2006/L z júna 1994. Spoločnosť vznikla transformáciou z firmy Inštalatér Dušan Piatka – fyzická osoba, založenej v roku 1990 a podnikajúcej na základe Živnostenského oprávnenia.

Predmetom činnosti je predovšetkým dodávka a montáž plynových zariadení na spotrebu zemného plynu spaľovaním, kurenárske a vodoinštalatérske práce, obchod s vodoinštalačným, kurenárskym a plynoinštalačným zariadením, revízie plynových zariadení, činnosť staviteľa, vykonávanie občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb, ako aj obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností.

Vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti tvorí 17 kmeňových zamestnancov v nasledovnom pracovnom zaradení:

Od svojho vzniku podniká firma vo vlastných priestoroch – nehnuteľnosť na ul.1. mája v Lipt. Mikuláši.

Firma Inštalatér Dušan Piatka, spol. s.r.o. sa v súčasnosti zaoberá prípravou a realizáciou:

Poskytujeme odbornú poradenskú službu - vyplývajúcu z dlhoročných skúseností, realizovať náročné odborné práce - aj bez vykonávacieho projektu. V neposlednom rade je to promptná diagnostika a riešenie havarijných stavov aj takých zariadení, ktoré naša firma neinštalovala. Samozrejmosťou je spoľahlivý servis, či už v záručnej alebo pozáručnej dobe.

Medzi hlavné prednosti montážnej firmy patrí jej odbornosť a kvalitne vykonaná práca, čo vytvára firme dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Potvrdila to aj rozsiahla plynofikácia sídlisk v Sedlčanoch u Prahy a v Prahe –Hradčany.

Vzhľadom na splnenie požadovaných podmienok pre zápis do Zoznamu podnikateľov podľa hlavy V. zákona č.263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní získala naša spoločnosť kredit dôveryhodného partnera – uchádzača v zákazkách verejného obstarávania. To znamená, že okrem odbornej spôsobilosti spĺňa aj ďalšie podmienky účasti:

Všetky uvedené faktory vplývajú aj na pomerne silnú pozíciu firmy v konkurenčnom prostredí.

Od roku svojho vzniku dosahuje firma dobré hospodárske výsledky, ani v jednom účtovnom období nezaznamenala stratu z podnikania a je vysoko aktívna.